Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék

3515, Miskolc, Miskolc-Egyetemváros,  Informatikai épület,                                                                                                                  Titkárság Fsz. 12. szoba. Tel:+3646-565111/14-13

Tárgyjegyző:  Dr. Hornyák Olivér

 

 

Tantárgy neve: I+K technológiák

Tantárgy kódja: GEIAK700M

Tárgyfelelős tanszék/intézet: Alkalmazott Informatikai Tanszék

Javasolt félév: 2

Előfeltételek: -

Óraszám/hét (ea+gyak): 2+1

Számonkérés módja (a/gy/v): gy+v

Kreditpont: 3

Tagozat: nappali

Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a korszerű számítógépek felépítését, működési elveit, továbbá a számítógépeken belüli és azon kívüli általánosan alkalmazott kommunikációs, adatátviteli eljárásokat és rendszereket.

 

Tantárgy tematikus leírása:

Számrendszerek és kódolás. A számítástechnikában fontos szerepet játszó szám-rendszerek áttekintése, átszámítási eljárások a számrendszerek között. A bináris számrendszer alkalmazása a számítástechnikában. Számkódolási eljárások: tiszta bináris kód, komplemens kód, BCD kód. Karakterkódolási eljárások: ASCII-kód, karakterkódolás.

Aritmetika. Műveletek bináris számokkal: bináris összeadás, komplemens kódú összeadás, BCD-kódú összeadás, kivonó algoritmusok, szorzási algoritmusok, osztási algoritmusok.

Számítógépek alkotóelemei. Logikai kapuk, tárolók, multiplexerek, demultiplexerek, regiszterek, számlálók és alkalmazásuk.

Számítógépek felépítése. A processzor feladata, elvi felépítése és működése. Memóriák feladata, típusai, felépítésük és működésük. Buszrendszerek feladata, típusai, felépítésük és működésük.

Számítógép perifériák. Háttértárolók (mágneses, optikai, félvezetős). Megjelenítők (CRT, LCD). I/O eszközök.

Számítógépes kommunikáció. A kommunikáció fizikai és logikai megvalósítási módjai (soros, párhuzamos, szinkron, aszinkron). Kommunikációs protokollok. Számítógép-hálózatok (hálózati struktúrák, protokollok, eszközök). Korszerű kommunikációs technológiák (pl: bluetooth, IR, stb.).

Félévközi számonkérés módja: Írásbeli zárthelyi dolgozat + egyéni programozási feladat.

Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:

-      Tanenbaum, A.: Számítógép-architektúrák. Panem Könyvkiadó, Budapest, 2001.

-      Tanenbaum, A.: Számítógép-hálózatok (új, bővített kiadás). Panem Könyvkiadó, Budapest, 2003.

-      Tanszéki segédletek (frissítve 2012).