Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék

3515, Miskolc, Miskolc-Egyetemváros,  Informatikai épület,                                                                                                                  Titkárság Fsz. 12. szoba. Tel:+3646-565111/14-13

Képgaléria

Ki olvas minket

We have 14 guests online

  Tárgyjegyző: Dr. Kulcsár Gyula

 

Tantárgy neve:

Termeléstervezés és vállalatirányítás

Tantárgy kódja: GEIAK661M

Tárgyfelelős tanszék/intézet:
Alkalmazott Informatikai Tanszék

Javasolt félév: Ősz

Előfeltételek: -

Óraszám/hét (ea+gyak): 2+2

Számonkérés módja (a/gy/v): aláírás+vizsga

Kreditpont: 4

Tagozat: nappali

Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy célja, hogy az iparvállalatok modellezésével kapcsolatos absztrahálható összefüggéseket feltárja, megismertesse a hallgatókat a vállalatirányítás korszerű modelljeivel, majd ezekre alapozva összefoglalja a termelés tervezésének és irányításának elveit, modelljeit, módszereit és néhány jellegzetes megvalósított rendszerét.

Tantárgy tematikus leírása:

A vállalati modellezés (Enterprise Modelling) fogalma, feladatai, referencia architektúrák. A CIM-OSA metodológia elvei és módszerei. A vállalati rendszerek modellezésének információs, szervezeti és erőforrás aspektusai. Vállalatirányítási feladatok. A termeléstervezés és termelésirányítás (PPC) fogalma és szerepe a termelő vállalat funkcionális rendszerében. A termelésirányítás tágabb és szűkebb értelmezése. Jellegzetes időhorizontok és funkciócsoportok: a termelés tervezése, ütemezése és programozása. A gyártásirányítás (SFC, MES), mint valósidejű irányítási funkció. A termeléstervezési és -irányítási rendszer általános struktúrája: funkcionális-, hierarchikus- és adatbázis-struktúra. A termelés átfogó elméleti modellje. Termék entitások, gyártási műveletsorok, erőforrások és rendelések modellezése. A termelés minőségének, teljesítményének értékelése. A termelési háromszög modell. A termelési egyenletek helye és szerepe a termelési modellben. Matematikai modellek és soft-computing módszerek a termeléstervezési és -irányítási feladatok megoldására. Vertikális és horizontális dekompozíció, feltételek és korlátozások kielégítése, optimalizálási lehetőségek, célfüggvények. A termeléstervezési és irányítási feladatok megoldása operációkutatási, heurisztikus, mesterséges intelligencia és kombinált szabályozási módszerekkel. Ütemezési feladatok osztályozása. Klasszikus termelésirányítási rendszerek (COPICS/MAPICS): történeti háttér, rendszerelméleti kritika. Integrált vállalatirányítási rendszerek (SAP, Infor:COM,). ERP rendszerek informatikai infrastruktúrája. A termeléstervezés (PP) alrendszer és interfészei CIM rendszerben. Az üzleti és a termelési folyamatok integrációja. A termelési hálózatok jelentősége, beszállítói folyamatok tervezése (SCM), a vevőkapcsolatok tervezése (CRM).

Félévközi számonkérés módja: Zárthelyi dolgozat

Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:

-         Kulcsár Gyula: Termeléstervezés és vállalatirányítás. Oktatási segédletek: előadásvázlatok és gyakorlati jegyzetek. http://ait.iit.uni-miskolc.hu/~kulcsar

-         Kulcsár Gyula: Optimalizálási feladatok a termelés tervezésében és irányításában. Elektronikus oktatási segédlet. http://ait.iit.uni-miskolc.hu/~kulcsar

-         Hetyei József (szerk.): ERP rendszerek Magyarországon a 21. században (2. kiadás új rendszerekkel). ComputerBooks, 2009.

-         Tóth Tibor: Tervezési elvek, modellek és módszerek a számítógéppel integrált gyártásban. Miskolci Egyetemi Kiadó, 2006.

-         Bodnár Pál: Vállalati informatika. Perfect, 2008.

-         F. B. Vernadat: Enterprise Modeling and Integration: Principles and Applications. Springer, 1996.

-         Michael L. Pinedo: Planning and Scheduling in Manufacturing and Services. Springer, (2nd ed.), 2009.