Készítse el HTML, Javascript és CSS felhasználásával a következő feladatokat:

Minden feladatnál használjon beágyazott css-t az egyes elemek díszítéséhez. (betűtípus, címek, alcímek, feladat leírása). Minden feladat gombnyomás után induljon el.

1.) Számolja ki interaktívan megadható elemekkel rendelkező N*N-es mátrix és N elemű oszlopvektor szorzatát.

2.) Számolja ki interaktívan megadható elemekkel rendelkező két mátrix szorzatát, a dimenziókat nem kell a felhasználótól bekérni.

3.) Rajzoljon html canvasra tetszőleges egyváltozós függvény rajzolót. A függvényt kérje be a felhasználótól.

4.) Írjon olyan weboldalt, mely a felhasználó által adott periódus értékkel rendelkező szinuszhullámot rajzol!

5.) Készítsen polinomrajzoló programot html canvasra, mely a felhasználó által adott számú (2 és 10 közötti) és értékű (-20 és 20 közötti) zérushellyel rendelkezik. Az adatokat kérje be a felhasználótól.

6.) Készítsen animációt egy pöttyös labda pattogásáról. A labda átmérőjét és a pöttyök számát kérje be a felhasználótól.

7.) Rajzolja meg egy biliárdgolyó pályáját adott iránnyal elindítva, a szélekről visszapattanva, az első öt ütközésig! Indítási paramétereket a felhasználótól kérje be.

8.) Rajzolja meg és számolja ki egy m tömegű anyagi pont v0 kezdősebességű, φ0 emelkedési szögű ferde hajítás során befutott röppályát! Indítási paramétereket a felhasználótól kérje be.

9.) Rajzolja meg a képernyő közepére rajzolt koordináta rendszerben az y=ln(x+2) függvény grafikonját a [–1, 2] intervallumon! Adja meg a függvény adott ívének ívhosszát közelítő számítással, az ívet közelítő, egyre több szakaszból álló törött vonal hosszának kiszámításával.

10.) Rajzoljon ki egy sakktáblát, majd az üres táblán a felhasználó által mondott mezőre helyezzünk el egy vezért és jelöljük meg azokat a mezőket, amelyre a vezérrel lépni lehet.

11.) Egy körbe rajzoljon szabályos háromszöget, négyszöget, …n-szöget (n a felhasználó által megadott szám), majd adja meg az eltérést a kör kerülete és az n-szög kerülete között.

12.) Rajzolja meg a képernyő közepére rajzolt koordinátarendszerben az y=sin(x) függvény grafikonját a [–π,π] intervallumon! Adja meg a függvénygörbe és a [0, π] intervallum közé eső alakzat területének értékét, integrálközelítő összegek alkalmazásával (az alapintervallumot részintervallumokra bontjuk, melyekre a függvénygörbe által meghatározott magasságig téglalapokat rajzolunk és ezek területeit összegezzük).

 
feladatok_2016.txt · Last modified: 2016/03/31 13:53 by admin
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki