I + K technológiák

Annotáció

A tárgy keretében elsajátítandó ismeretanyag leírása, képesség- és készségfejlesztés: A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a korszerű számítógépek felépítését, működési elveit, továbbá a számítógépeken belüli és azon kívüli általánosan alkalmazott kommunikációs, adatátviteli eljárásokat és rendszereket.

Számrendszerek és kódolás. A számítástechnikában fontos szerepet játszó szám-rendszerek áttekintése, átszámítási eljárások a számrendszerek között. A bináris számrendszer alkalmazása a számítástechnikában. Számkódolási eljárások: tiszta bináris kód, komplemens kód, BCD kód. Karakterkódolási eljárások: ASCII-kód, karakterkódolás. Aritmetika. Műveletek bináris számokkal: bináris összeadás, komplemens kódú összeadás, BCD-kódú összeadás, kivonó algoritmusok, szorzási algoritmusok, osztási algoritmusok.

Számítógépek alkotóelemei. Logikai kapuk, tárolók, multiplexerek, demultiplexerek, regiszterek, számlálók és alkalmazásuk.

Számítógépek felépítése. A processzor feladata, elvi felépítése és működése. Memóriák feladata, típusai, felépítésük és működésük. Buszrendszerek feladata, típusai, felépítésük és működésük.

Számítógép perifériák. Háttértárolók (mágneses, optikai, félvezetős). Megjelenítők (CRT, LCD). I/O eszközök.

Számítógépes kommunikáció. A kommunikáció fizikai és logikai megvalósítási módjai (soros, párhuzamos, szinkron, aszinkron). Kommunikációs protokollok.

Számítógép-hálózatok (hálózati struktúrák, protokollok, eszközök). Korszerű kommunikációs technológiák (pl: bluetooth, IR, stb.).

Tárgyjegyző: Dr. Hornyák Olivér

Ütemterv

A féléves ütemterv letölthető a linkre kattintva

Félévközi feladatok, hallgatói munkaráfordítás:

A félévközi feladat: az oktató által kiadott témában tanulmány írása legalább elégséges szinten. A tanulmány legalább 18000 karakter hosszúságú. A szó szerinti idézetek nem haladhatják meg a a dolgozat terjedelmének 30%-át. A gyakorlati jegy megszerzésének további feltétele a zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése.

Az aláírás attól a hallgatótól tagadható meg, aki zárthelyi dolgozatot nem írt, feladatait nem adta be és pótlási szándékát nem jelezte vagy a Hallgatói Követelményrendszer 50. §-ban megfogalmazott óralátogatási követelményeknek nem tett eleget.

Amennyiben a hallgató az előadások esetén legalább az órák 60 %-án, szemináriumok, gyakorlatok, laboratóriumi foglalkozások esetén legalább az órák 70 %-án nincs jelen,
és távolmaradását megfelelően igazolni nem tudja, az aláírás véglegesen megtagadható.

A zárthelyi tervezett időponja: 2019. május 03.

A zárthelyi értékelése:

Elért Pontszám Jegy
0-39 % elégtelen
40-54 % elégséges
55-69 % közepes
70-84 %
85–100 % jeles

Pótlási lehetőség: a szorgalmi időszak utolsó hetében

Minta zárthelyi a linkre kattintva letölthető

Kötelező és ajánlott irodalom

  • Tanenbaum, A.: Számítógép-architektúrák. Panem Könyvkiadó, Budapest, 2001.
  • Tanenbaum, A.: Számítógép-hálózatok (új, bővített kiadás). Panem Könyvkiadó, Budapest, 2003.
  • Neumann János: A számológép és az agy, Yale University Press, York, PA. 1959.

Hallgatói anyagok

 
tanszek/oktatas/i_k_technologiak.txt · Last modified: 2019/09/16 14:59 by admin
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki