Vállalti informatika

Ismerető

Tantárgy neve: Vállalati informatika Tantárgy Neptun kódja: GEIAK110-B Tárgyfelelős intézet: Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék Tantárgyelem: Specializáción választható

Tárgyfelelős: Dr. Hornyák Olivér

Javasolt félév: 5 Előfeltétel: GEIAK100-B

Óraszám/hét: 2 ea / 2 gy Számonkérés módja: Kollokvium

Kreditpont: 5 Tagozat: nappali

Tantárgy feladata és célja: Megismertetni a hallgatókkal a vállalati informatika fogalmát, a vállalati információs rendszereket

Tantárgy tematikus leírása: A vállalati informatika fogalma. CAx technikák. Vállalati információs rendszerek.

Félévközi számonkérés módja: Egy zárthelyi dolgozat.

Értékelése: Féléves ZH dolgozat + gyakorlati órák teljesítése az aláírás megszerzésének feltételei. A vizsgajegyet a vizsgadolgozat adja.

Tematika és ütemterv letölthető innen

Számonkérések

A zárthelyi dolgozatot legalább elégséges szinten teljesíteni kell az aláírás megszerzéséhez. A zárthelyi dolgozat tervezett ideje: 12. tanulmányi hét. Pótlás: utolsó tanulmányi hét. A zárthelyi értékelése:

Elért Pontszám Jegy
0-39 % elégtelen
40-54 % elégséges
55-69 % közepes
70-84 %
85–100 % jeles

Vizsgát a vizsgaidőszakban kell tenni a Neptun rendszerben meghirdetett időpontokban. A vizsga írásbeli és szóbeli részekből áll. Az írásbeli dolgozat értékelése hasonló a zárthelyi értékeléséhez.

Aláírás megtagadása

Az aláírás attól a hallgatótól tagadható meg, aki zárthelyi dolgozatot nem írt és pótlási szándékát nem jelezte vagy a Hallgatói Követelményrendszer 50. §-ban megfogalmazott óralátogatási követelményeknek nem tett eleget.

Amennyiben a hallgató az előadások esetén legalább az órák 60 %-án, szemináriumok, gyakorlatok, laboratóriumi foglalkozások esetén legalább az órák 70 %-án nincs jelen,
és távolmaradását megfelelően igazolni nem tudja, az aláírás véglegesen megtagadható.

Ellenőrző kérdések

Vállalati informatika ellenőrző kérdések a linkre kattintva elérhetők.

Irodalomjegyzék:

Kötelező irodalom

A tárgy előadójának előadásjegyzete

Ajánlott irodalom

Bodnár Pál: Vállalati informatika. Perfect, 2008.

Heiko Meyer, Franz Fuchs, Klaus Thiel: Manufacturing Execution Systems (MES): Optimal Design, Planning, and Deployment. McGraw-Hill Professional, 2009.

Michael L. Pinedo: Planning and Scheduling in Manufacturing and Services. Springer, (2nd ed.), 2009.

F. B. Vernadat: Enterprise Modeling and Integration: Principles and Applications. Springer, 1996.

Gaul Géza - Sziray József Dr.: Vállalati információs rendszerek I.. Győr : Széchenyi István Egyetem, 2006. 180 p. elektronikus jegyzet (pdf)

Erdős Ferenc - Gaul Géza - Sziray József Dr.: Vállalati információs rendszerek II.. Győr : Széchenyi István Egyetem, 2006. 127 p. elektronikus jegyzet (pdf)

 
tanszek/oktatas/vallalati_informatika.txt · Last modified: 2016/11/21 10:46 by admin
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki